Közhasznúsági jelentések

Házirend

 

A Lila Fecske Mini Bölcsőde

H Á Z I R E N D J E

Az ellátott gyermekek köre

A mini bölcsődében 1 éves kortól három éves korig gondozzuk azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik gyermekük felvételét kérik, illetve akik a Gyvt.41§ (1) meghatározott okok miatt, gyermekeik napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 20 hetes – 1 éves kor közötti gyermekeket tejkonyha hiányában nem áll módunkban gondozni.

Nyitvatartási idő

Az intézmény munkanapokon 7-18 óráig van nyitva.

Az év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket. Hosszú nyitva tartásunk a szülők alkalmankénti elfoglaltságához igazodik.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a bölcsődébe való érkezéskor tájékoztassák a kisgyermeknevelőt a gyermek hogylétéről, az otthoni eseményekről. Hazavitelkor a kisgyermeknevelő beszámol a napi eseményekről és átadja a szülőnek a gyermeket.

Étkeztetés

A gyermekek napi négyszeri étkezést vesznek igénybe. Az étkeztetésről a mini bölcsőde gondoskodik. A reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát a bölcsőde rendeli és hozatja az ÁNTSZ-szel történt egyeztetés alapján a Vecsési Központi Konyháról. Az étkeztetésnél ügyelünk a gyermekek életkori igényeire, az egészséges és rendszeres táplálkozásra.

A szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt a mini bölcsőde munkatársát tájékoztatni (az adatlapon megjelölni) a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer allergiáról stb.

A beszoktatás

A gyermekek egyéni fejlődésének, életkorának, a szülő igényeinek megfelelően rugalmas és folyamatos a beszoktatás. A bölcsődei módszertani ajánlások szerint a beszoktatás rendjét a faliújságra kifüggesztjük. Ettől az egyéni sajátosságok figyelembevételével a szülő és a kisgyermeknevelő közös megítélése alapján térünk el.

Együttműködés a szülőkkel

Az intézmény – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg, – csak a szülőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Más személy csak a szülő előzetes, írásos meghatalmazásával viheti el a gyermeket. A meghatalmazott személyeket a gyermek személyi nyilvántartásában feltüntetjük.

Szülő felelős a gyermekért az intézmény területén is egészen addig, míg a gyermeket át nem adta a kisgyermeknevelőnek megérkezéskor, illetve át nem vette tőle az elmenetelkor.

A mini bölcsődében a gyermek fejlődéséről a kisgyermeknevelők rendszeresen üzenőfüzetet vezetnek, melyben rögzítik a gyermek fejlődésében tapasztalt változásokat. A szülők a dokumentumokat megtekinthetik, az üzenőfüzetben válaszolhatnak.

Évente minimum kétszer szülői értekezletet, illetve csoportonként szülői fórumot tartunk. Fogadóórát Apróságoknak a hónap minden második szerdáján 17-18-ig, a Lurkóknak a hónap minden második hétfőjén 17-18-ig, Csemetéknek a hónap első keddjén 16-17-ig tartanak a kisgyermeknevelők. Az alapítvány képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30 óra között várja az érdeklődőket. Minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ettől eltérő időpontokban is szívesen állunk a szülők rendelkezésére előzetes egyeztetést követően.

A szülők érdekeit Érdekképviseleti Fórum védi, mely az Érdekképviseleti Szabályzat alapján működik. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai és a Gyermekjogi Képviselő elérhetőségei a faliújságon megtalálhatók. Az 1997évi XXXI.tv. 36§ alapján a szülő panasszal fordulhat az adott intézmény vezetőjéhez, a fenntartóhoz vagy az Érdekképviseleti fórumhoz a következő esetekben:

 1. az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak, kapcsolattartásainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén, vagy
 2. az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Betegség, hiányzás

Az ellátás megkezdése előtt Szülő a mini bölcsőde munkatársát tájékoztatja a gyermeke esetlegesen fennálló krónikus ill. egyéb betegségéről, allergiájáról, egyéb fontos tudnivalókról, szokásokról.

A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig jelzi.

A mini bölcsődébe való felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról, hogy közösségbe mehet.

A mini bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas, (37,5 oC és ennél magasabb hőmérsékletű), gyógyszert, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről a mini bölcsődét értesíteni kell.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a mini bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a szülő által kijelölt hozzátartozót. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 3 nap vagy ennél hosszabb hiányzás után a gyermeket a mini bölcsőde csak a háziorvos vagy gyermekgyógyászati szakrendelés orvosa által adott igazolás alapján tudja újra fogadni kivéve, ha a szülő előre jelzi a hiányzást.

Megállapodás

A mini bölcsőde a napközbeni ellátás szolgáltatást a szülővel kötött Megállapodás alapján nyújtja.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a szülő a Megállapodásban rögzített személyes térítési díjat fizeti, mely gondozási és étkezési díjból áll. A személyes térítési díj a mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező, vagy annál kisebb összeg. Az érvényes díjak a faliújságon vannak kifüggesztve. Kérjük, hogy a havonta esedékes díjakat legkésőbb az adott hónap 10. napjáig fizessék be készpénzben a pénztárba, vagy utalják át a Megállapodásban rögzített bankszámlaszámra.

Az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készülhetnek. Szülő a Megállapodásban jelzi, amennyiben ehhez nem kíván hozzájárulni.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a mini bölcsőde területén, valamint 5 méteres körzetében TILOS A DOHÁNYZÁS!

Az ellátás megszűnésének módjai

A mini bölcsődei ellátás megszűnik

 • a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. évét betöltötte,

 • ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai

jelentkezését a mini bölcsőde orvosa nem javasolja, és a gyermek háziorvosa ezt igazolja a mini bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A Gyvt. 37/a paragrafusa szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézmény az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

A mini bölcsődei vezetői teendőket ellátó kisgyermeknevelő az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.

A házirend betartását köszönjük. Reméljük, hogy együttműködésünket segíti.

 

 

 

 

 

Szakmai program

SZAKMAI PROGRAM

Lila Fecske Mini Bölcsőde

kivonat

Mert előbb minden felnőtt gyermek volt (de csak kevesen emlékeznek rá).”

Antonie De Saint-Exupéry

 • Biztonságérzetet nyújtó, érzelemgazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa gazdagodhat és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.

 • A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Ebben a folyamatban nincs kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek sincsenek tanult fejlettségi kritériumai.

 • Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből az őket körülvevő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni.

 • Fontosnak érezzük a zenét, tudatosan alkalmazzuk a zenei ráhatás különböző módszereit: éneklünk, zenét hallgatunk és hangszereket használunk. Nyelvi fejlődésük érdekében naponta mesélünk a gyermekeknek, verseket és mondókákat mondunk. Tudatosan törekszünk a mozgásfejlesztésre, az egyensúlyérzék fejlesztésére, ritmusérzék fejlesztésére, játékos, zenés formában, mivel tudatában vagyunk ezek egymást erősítő hatásának.

 • Célunk a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges testi fejlődés, valamint a személyiség fejlődésnek, érzelmi fejlődésnek és a szocializációnak elősegítése, mely a játék és a tevékenységek által, illetve rajtuk keresztül történik. Mindezt derűs, szeretetteljes légkörben, a gyermek felé való teljes odaadással és odafordulással tesszük.

A bölcsődei nevelés – gondozás feladata

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi-lelki és szellemi szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.

Az egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása

 • a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése,

 • a primer szükségletek, egyéni igények kielégítése,

 • az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése.

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

 • derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségei feldolgozásában,

 • a kisgyermeknevelő és a gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat ki-alakulásának segítése,

 • a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,

 • megteremteni a lehetőségét a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 • a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása,

 • az önálló aktivitás és kreativitás támogatása, ismeretnyújtás,

 • a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása.

Bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei

A szakszerű nevelést – gondozást az alábbi alapelvek érvényesítésével valósítjuk meg, melyet minden kisgyermeknevelő magának érez és legjobb tudása szerint ezek szerint neveli-gondozza a rábízott kisgyermekeket.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.

Mini bölcsődénk a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermek gondozásában-nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.

A gyermeki személyiség tiszteletének elve

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigény/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.

A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

A nevelés és gondozás egységének elve

A nevelés és gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.

Az egyéni bánásmód elve

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, nemzetiségi, etnikai, kulturális …stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúrák és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.

A biztonság és a stabilitás elve

A gyermek személyi-és tárgyi környezetének állandósága („saját” kisgyermeknevelő rendszer, felmenő rendszer, csoport –és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.

A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.

A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.

A biztonságos tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata.

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedési formákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek- a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával- a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

A gondozás, nevelés helyzetei

Egyéni bánásmód

A mini bölcsődei csoportokban is érvényesül az egyéni bánásmód elve. Fontos a kisgyermeknevelő személyének állandósága, hiszen ő ismeri legjobban a gyermeket, szokásait, így igényeire is megfelelő időben és szükség szerint tud reagálni.

Minden gyermekekkel ugyanaz a kisgyermeknevelő foglalkozik nap, mint nap, így az állandóság, az érzelmi biztonság biztosítva van. Ebben az életkorban az egyéni bánásmód kifejezetten fontos, hiszen a bölcsődébe kerülő gyermeknek már azt is nehéz megszoknia, hogy rajta kívül több gyermekkel is foglalkoznak a kisgyermeknevelők. A napirendet úgy szervezzük, hogy a kisgyermeknevelő a csoportban minden gyermekkel minden nap egyénileg is tudjon foglalkozni, elsősorban a gondozási műveletek során, de a játékidőben is tud úgy mondókázni, mesélni és játszani, hogy a gyermek érezze a csak kizárólag ráirányuló figyelmet.

Játék

A gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. A játékon keresztül ismeri meg az őt körülvevő világot, saját magát, kialakul énképe. A játékon keresztül levezeti a feszültségét, újra átéli a vele történt fontos dolgokat. A játékon keresztül épül, tanul, fejlődik. Biztonságos játéktevékenységéhez biztosítjuk az eszközöket, a teret, a segítséget, az irányítást. Fontosnak tartjuk, hogy legyen módja az irányított játéktevékenységeken kívül sok szabad játékra. Ilyenkor a kisgyermeknevelő igyekszik kívülről figyelni a gyermekek játékát, csak akkor beavatkozni, ha az a biztonságuk érdekében szükséges. Nagyon fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, ingergazdag tárgyi lehetőségek megteremtését, melynek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ettől függetlenül szüksége van a kisgyermeknevelők által irányított játéktevékenységekre, kezdeményezésekre. A játék a gyermekek számára maga az élet, a játék során tanulják meg az alkalmazkodást a környezethez, éppen ezért a játék segítségével teljesedhet ki az életre nevelés.

Fejlesztő környezet

A megfelelően kialakított bölcsődei környezet, játékpark, a gondos felügyelet, segítés, a társak – mindez maga is alapja a fejlesztő környezetnek. A kisgyermeknevelők naponta alkalmazzák a zene, mondóka, mozgás és kreativitás elemeit. Mini bölcsődénkben igyekszünk minden téren komplex fejlesztést biztosítani a gyermekeknek, ehhez igénybe vesszük szakemberek rendszeres segítségét, tevékenységét is. Bölcsődei programunk alapja a zenei és mozgásfejlesztés, melyen keresztül fejlődik a gyermekek idegrendszere, s ezáltal beszédtevékenysége, koncentrációja, kreativitása is. A heti rendünkbe ezért beépítettük mind a zenei, mind a mozgásfejlesztés és kreatív kézműves kezdeményezéseket.

Zenei fejlesztés

Ennek keretében zenepedagógus vezetésével a gyerekek játékos, zenés környezetbe burkolva ismerkedhetnek meg – szinte észrevétlenül – a zenei nyelv alapjaival. Számos éneket, mondókát, játékot sajátítanak el. Minden mondóka és dal mozgáshoz kötött, mely által a mozgáskoordináció is javul. A program során különböző hangszerekkel (furulya, gitár, citera, metalofon, ritmushangszerek) ismerkedhetnek meg a gyerekek. A zenehallgatás fejleszti a koncentráló képességet, zenei hallást és szépérzéket, valamint maradandó élményt nyújt a gyerekeknek.

A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)

Mozgásos játék kezdeményezéseinkben

Ebben maximálisan figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, irányítottan, de mégis kötöttségek nélkül, utánzó mozdulatokkal kísért mondókákon és dalokon keresztül ismerhetik meg a legkülönbözőbb mozgásformákat, testüket, képességeiket. Különböző mozgásfejlesztő eszközöket használunk: nagylabda, tölcsér, szivacs modulok, pad, létra, hinta, kötél, ernyő. Az eszközöket változatosan használva, mesei környezetbe helyezve, kreatívan használjuk. A mozgásfejlesztés során fejlődik a

 • gyermekek testtudata (saját testük megismerése, testükről szerzett tudásuk elmélyítése)

 • mozgáskészségük (kúszás, mászás, járás, futás, dobás, elkapás)

 • koordinációs képességük (egyensúlyozás, térbeli tájékozódás, ritmusképesség, reakció, mozgásérzékelés)

 • kondicionális képességük (erő, gyorsaság, állóképesség)

 • hajlékonyságuk, mozgékonyságuk

 • finommotorikájuk

 • értelmük

A fejlődés mellett mégis a legfontosabb a mozgás öröme.

Kreativitás és fantáziafejlesztő programunkon keresztül történik a vizuális ismeretek elmélyítése. Ebben az életkorban a gyermekek még teljes szabadsággal és játékossággal tudják belevetni magukat az alkotásba. Célunk, hogy ezt a fajta szabadságot, melyet csak gyermekkorban birtoklunk igazán, a későbbiekben is használni tudják. A programok célja, hogy az alkotást élvezzék, játékként és szórakozásként éljék meg és ez a mostani sikerorientált világunkban is megmaradjon bennük még felnőtt korukban is.

Bölcsődei élet a Lila Fecske Mini Bölcsődében

Beszoktatás

A gyermek elválása az anyától ebben az életkorban még a legnehezebb, hiszen a kisgyermeknek az a természetes, hogy az édesanyjával van. Napjainkban azonban még nagyobb az igény, vagy a kényszer, hogy az anya is dolgozzon és korán elszakadjon a gyermektől. Ezt mindketten nehezen viselik, sőt tapasztalataink szerint az anyák talán még nehezebben. A gyermekek ezt a szorongást veszik át a szülőtől, ami miatt nehézzé válik az elszakadás. Célunk, hogy a beszoktatással a szükséges folyamatot gördülékennyé tegyük. Az édesanyával, vagy édesapával személyes kapcsolatot alakítunk ki, a gyermekről minél több információt igyekszünk megtudni, hogy az otthon megszokott, biztonságot nyújtó eszközöket a kisgyermeknevelők is alkalmazni tudják. Lehetőséget adunk, hogy a beszoktatás a gyermek egyéni igénye szerint történjen és a kisgyermeknevelők tanácsukkal segítik a szülőt, hogy minél kisebb traumával történjen az elválás.

Szülővel való kapcsolattartás

Legfontosabbnak a napi személyes kapcsolattartást tartjuk. Igyekszünk mindennap a gyermek napközbeni tevékenységéről, játékáról, gondozásáról, esetlegesen felmerült problémákról tájékoztatást nyújtani. Az általánosabb, bölcsődei élettel kapcsolatos híreket a faliújságon olvashatják a szülők, illetve a szülői értekezleten, szülő csoportos megbeszéléseken egyeztetjük. Egyéni megbeszélésekre a saját kisgyermeknevelővel fogadóórák keretében biztosítunk lehetőséget. A gyermekekről vezetett írásos dokumentációkba betekintési lehetőséget biztosítunk. A beiratkozás előtt, a min bölcsőde bemutatásakor hosszas, személyes beszélgetésre kerül sor, ahol minden szükséges és fontos dolgot megbeszélünk.

A családokkal évente néhány alkalommal közös programokat szervezünk.

A Mini bölcsőde Házirendjét a szülők beiratkozáskor részletesen megismerik és tudomásul veszik, hogy a bölcsődébe járás feltétele a Házirend betartása.

Napirend

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozásának feltételeit biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is biztosítják.

Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a kisgyermeknevelő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása. Napirendünk kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. A napirend igazodik a csoport életkori összetételéhez, fejlettségéhez, szükségleteihez; befolyásolják az évszakok, az időjárás.

Tárgyi feltételek

Épület, udvar

A mini bölcsődénk, a bölcsődei funkciónak megfelelően átalakított, adaptált épületben működik. A mini bölcsőde tárgyi feltételrendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. A három csoport három csoportszobában helyezkedik el. A Lurkók csoportban 8, az Apróságok csoportban 7, és a Csemeték csoportban 5 fő gyermeket tudunk fogadni. Két csoportszoba közös, míg a harmadik csoport külön álló fürdőszobát használ. A szobákhoz gyermeköltöző kapcsolódik. A szobák tagozódása biztosítja a különböző játéktevékenységekben való elmélyülést, a szabad mozgás örömét, az elfáradt kisgyermek részére nyugodt pihenőhelyet.

A kerti levegőztetés jól felszerelt, tágas, részben fűvel, részben szilárd burkolattal ellátott, a mászókák és csúszdák környékén ütéstompító gumiburkolattal ellátott, árnyékolt játszóudvaron zajlik. Fokozott figyelmet fordítunk a balesetmentes környezetre.

A dolgozók számára elkülönített öltöző, fürdőszoba, WC, étkező biztosított. A szülők számára biztosítunk babakocsitárolót. További helységeink: raktár, mosókonyha, kazánház. Melegítőkonyhánkban villanytűzhely, mosogatógép, mikrohullámú sütő és 3 db hűtőszekrény található. A konyhához szárazáru raktár helység kapcsolódik. A takarítószereket elzárt szekrényben tároljuk.

Játékok

Kizárólag jó minőségű, fejlesztő játékkal rendelkezünk. Gazdag, változatos játékállományunk nap, mint nap felkelti a kisgyermekek érdeklődését és aktív játékra készteti őket. Az alapjátékokon kívül finommotorikát fejlesztő, konstruáló és építő, nagymozgást fejlesztő, szenzo-motoros fejlesztő játékok és logikai játékok találhatók mini bölcsődénkben. Fantázia és szerepjátékokhoz külön játszó sarkot alakítottunk ki. A játékok könnyen tisztíthatóak, fertőtlenítésük rendszeresen megtörténik. Udvari játékaink között kedvelt: a mászóka, a csúszda, a homokozó. Rendelkezünk kismotorokkal, babaházakkal, labdákkal, karikákkal és vízpermetezővel.

Személyi feltételek

A gyermekekkel csoportonként 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő, illetve 1 fő bölcsődei dajka foglalkozik. A bölcsődevezetői feladatokat a kisgyermeknevelők látják el, csoportonként, heti 1 órában. Intézményünket bölcsőde orvos rendszeresen látogatja. Szakmai kapcsolataink révén, szükség esetén gyógypedagógus is segíti a munkánkat.

Szakmai továbbképzések

Mini bölcsődénk szakdolgozói több szinten is részt vesznek a szakmai fejlődésüket, mindennapi munkájukat segítő képzéseken, továbbképzéseken. Helyi szinten heti rendszerességgel szervezünk esetmegbeszéléseket, melyek célja a tapasztalatok megbeszélése, az elméleti és gyakorlati tudás megerősítése.

Kisgyermeknevelőink folyamatosan részt vesznek akkreditált képzéseken, illetve személyes fejlődésüket elősegítő tanácsadáson külsős szakember (pl. pszichológus) segítségével. Bölcsődei dajkáink elvégzik a szükséges képzést.

Szakmai munka ellenőrzése

Mini bölcsődénkben a Bölcsődei nevelés országos Alapprogramja és a Szakmai Program alapján végezzük tevékenységünket. A szakmai munka minőségbiztosítását a jól képzett szakdolgozók munkája és a fenntartói ellenőrzéseken látottak megbeszélése garantálja.

A fenntartó évente 2 alkalommal végez szakmai ellenőrzést, és értékeli a mini bölcsődében folyó munkát. Az ellenőrzés kiterjed a gyakorlati munkára és a dokumentáció vezetésére is.

A Szakmai Program elkészítésekor az alábbi jogszabályi előírásoknak tettünk eleget:

 • 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól

 • 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 • 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről

 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.

 • Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól

 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

Egyéb dokumentumok