SZAKMAI PROGRAM

Lila Fecske Mini Bölcsőde

kivonat

Mert előbb minden felnőtt gyermek volt (de csak kevesen emlékeznek rá).”

Antonie De Saint-Exupéry

 • Biztonságérzetet nyújtó, érzelemgazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa gazdagodhat és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.

 • A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Ebben a folyamatban nincs kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek sincsenek tanult fejlettségi kritériumai.

 • Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből az őket körülvevő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni.

 • Fontosnak érezzük a zenét, tudatosan alkalmazzuk a zenei ráhatás különböző módszereit: éneklünk, zenét hallgatunk és hangszereket használunk. Nyelvi fejlődésük érdekében naponta mesélünk a gyermekeknek, verseket és mondókákat mondunk. Tudatosan törekszünk a mozgásfejlesztésre, az egyensúlyérzék fejlesztésére, ritmusérzék fejlesztésére, játékos, zenés formában, mivel tudatában vagyunk ezek egymást erősítő hatásának.

 • Célunk a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges testi fejlődés, valamint a személyiség fejlődésnek, érzelmi fejlődésnek és a szocializációnak elősegítése, mely a játék és a tevékenységek által, illetve rajtuk keresztül történik. Mindezt derűs, szeretetteljes légkörben, a gyermek felé való teljes odaadással és odafordulással tesszük.

A bölcsődei nevelés – gondozás feladata

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi-lelki és szellemi szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.

Az egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása

 • a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése,

 • a primer szükségletek, egyéni igények kielégítése,

 • az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése.

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

 • derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségei feldolgozásában,

 • a kisgyermeknevelő és a gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat ki-alakulásának segítése,

 • a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,

 • megteremteni a lehetőségét a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 • a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása,

 • az önálló aktivitás és kreativitás támogatása, ismeretnyújtás,

 • a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása.

Bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei

A szakszerű nevelést – gondozást az alábbi alapelvek érvényesítésével valósítjuk meg, melyet minden kisgyermeknevelő magának érez és legjobb tudása szerint ezek szerint neveli-gondozza a rábízott kisgyermekeket.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.

Mini bölcsődénk a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermek gondozásában-nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.

A gyermeki személyiség tiszteletének elve

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigény/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.

A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

A nevelés és gondozás egységének elve

A nevelés és gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.

Az egyéni bánásmód elve

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, nemzetiségi, etnikai, kulturális …stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúrák és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.

A biztonság és a stabilitás elve

A gyermek személyi-és tárgyi környezetének állandósága („saját” kisgyermeknevelő rendszer, felmenő rendszer, csoport –és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.

A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.

A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.

A biztonságos tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata.

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedési formákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek- a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával- a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

A gondozás, nevelés helyzetei

Egyéni bánásmód

A mini bölcsődei csoportokban is érvényesül az egyéni bánásmód elve. Fontos a kisgyermeknevelő személyének állandósága, hiszen ő ismeri legjobban a gyermeket, szokásait, így igényeire is megfelelő időben és szükség szerint tud reagálni.

Minden gyermekekkel ugyanaz a kisgyermeknevelő foglalkozik nap, mint nap, így az állandóság, az érzelmi biztonság biztosítva van. Ebben az életkorban az egyéni bánásmód kifejezetten fontos, hiszen a bölcsődébe kerülő gyermeknek már azt is nehéz megszoknia, hogy rajta kívül több gyermekkel is foglalkoznak a kisgyermeknevelők. A napirendet úgy szervezzük, hogy a kisgyermeknevelő a csoportban minden gyermekkel minden nap egyénileg is tudjon foglalkozni, elsősorban a gondozási műveletek során, de a játékidőben is tud úgy mondókázni, mesélni és játszani, hogy a gyermek érezze a csak kizárólag ráirányuló figyelmet.

Játék

A gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. A játékon keresztül ismeri meg az őt körülvevő világot, saját magát, kialakul énképe. A játékon keresztül levezeti a feszültségét, újra átéli a vele történt fontos dolgokat. A játékon keresztül épül, tanul, fejlődik. Biztonságos játéktevékenységéhez biztosítjuk az eszközöket, a teret, a segítséget, az irányítást. Fontosnak tartjuk, hogy legyen módja az irányított játéktevékenységeken kívül sok szabad játékra. Ilyenkor a kisgyermeknevelő igyekszik kívülről figyelni a gyermekek játékát, csak akkor beavatkozni, ha az a biztonságuk érdekében szükséges. Nagyon fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, ingergazdag tárgyi lehetőségek megteremtését, melynek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ettől függetlenül szüksége van a kisgyermeknevelők által irányított játéktevékenységekre, kezdeményezésekre. A játék a gyermekek számára maga az élet, a játék során tanulják meg az alkalmazkodást a környezethez, éppen ezért a játék segítségével teljesedhet ki az életre nevelés.

Fejlesztő környezet

A megfelelően kialakított bölcsődei környezet, játékpark, a gondos felügyelet, segítés, a társak – mindez maga is alapja a fejlesztő környezetnek. A kisgyermeknevelők naponta alkalmazzák a zene, mondóka, mozgás és kreativitás elemeit. Mini bölcsődénkben igyekszünk minden téren komplex fejlesztést biztosítani a gyermekeknek, ehhez igénybe vesszük szakemberek rendszeres segítségét, tevékenységét is. Bölcsődei programunk alapja a zenei és mozgásfejlesztés, melyen keresztül fejlődik a gyermekek idegrendszere, s ezáltal beszédtevékenysége, koncentrációja, kreativitása is. A heti rendünkbe ezért beépítettük mind a zenei, mind a mozgásfejlesztés és kreatív kézműves kezdeményezéseket.

Zenei fejlesztés

Ennek keretében zenepedagógus vezetésével a gyerekek játékos, zenés környezetbe burkolva ismerkedhetnek meg – szinte észrevétlenül – a zenei nyelv alapjaival. Számos éneket, mondókát, játékot sajátítanak el. Minden mondóka és dal mozgáshoz kötött, mely által a mozgáskoordináció is javul. A program során különböző hangszerekkel (furulya, gitár, citera, metalofon, ritmushangszerek) ismerkedhetnek meg a gyerekek. A zenehallgatás fejleszti a koncentráló képességet, zenei hallást és szépérzéket, valamint maradandó élményt nyújt a gyerekeknek.

A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)

Mozgásos játék kezdeményezéseinkben

Ebben maximálisan figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, irányítottan, de mégis kötöttségek nélkül, utánzó mozdulatokkal kísért mondókákon és dalokon keresztül ismerhetik meg a legkülönbözőbb mozgásformákat, testüket, képességeiket. Különböző mozgásfejlesztő eszközöket használunk: nagylabda, tölcsér, szivacs modulok, pad, létra, hinta, kötél, ernyő. Az eszközöket változatosan használva, mesei környezetbe helyezve, kreatívan használjuk. A mozgásfejlesztés során fejlődik a

 • gyermekek testtudata (saját testük megismerése, testükről szerzett tudásuk elmélyítése)

 • mozgáskészségük (kúszás, mászás, járás, futás, dobás, elkapás)

 • koordinációs képességük (egyensúlyozás, térbeli tájékozódás, ritmusképesség, reakció, mozgásérzékelés)

 • kondicionális képességük (erő, gyorsaság, állóképesség)

 • hajlékonyságuk, mozgékonyságuk

 • finommotorikájuk

 • értelmük

A fejlődés mellett mégis a legfontosabb a mozgás öröme.

Kreativitás és fantáziafejlesztő programunkon keresztül történik a vizuális ismeretek elmélyítése. Ebben az életkorban a gyermekek még teljes szabadsággal és játékossággal tudják belevetni magukat az alkotásba. Célunk, hogy ezt a fajta szabadságot, melyet csak gyermekkorban birtoklunk igazán, a későbbiekben is használni tudják. A programok célja, hogy az alkotást élvezzék, játékként és szórakozásként éljék meg és ez a mostani sikerorientált világunkban is megmaradjon bennük még felnőtt korukban is.

Bölcsődei élet a Lila Fecske Mini Bölcsődében

Beszoktatás

A gyermek elválása az anyától ebben az életkorban még a legnehezebb, hiszen a kisgyermeknek az a természetes, hogy az édesanyjával van. Napjainkban azonban még nagyobb az igény, vagy a kényszer, hogy az anya is dolgozzon és korán elszakadjon a gyermektől. Ezt mindketten nehezen viselik, sőt tapasztalataink szerint az anyák talán még nehezebben. A gyermekek ezt a szorongást veszik át a szülőtől, ami miatt nehézzé válik az elszakadás. Célunk, hogy a beszoktatással a szükséges folyamatot gördülékennyé tegyük. Az édesanyával, vagy édesapával személyes kapcsolatot alakítunk ki, a gyermekről minél több információt igyekszünk megtudni, hogy az otthon megszokott, biztonságot nyújtó eszközöket a kisgyermeknevelők is alkalmazni tudják. Lehetőséget adunk, hogy a beszoktatás a gyermek egyéni igénye szerint történjen és a kisgyermeknevelők tanácsukkal segítik a szülőt, hogy minél kisebb traumával történjen az elválás.

Szülővel való kapcsolattartás

Legfontosabbnak a napi személyes kapcsolattartást tartjuk. Igyekszünk mindennap a gyermek napközbeni tevékenységéről, játékáról, gondozásáról, esetlegesen felmerült problémákról tájékoztatást nyújtani. Az általánosabb, bölcsődei élettel kapcsolatos híreket a faliújságon olvashatják a szülők, illetve a szülői értekezleten, szülő csoportos megbeszéléseken egyeztetjük. Egyéni megbeszélésekre a saját kisgyermeknevelővel fogadóórák keretében biztosítunk lehetőséget. A gyermekekről vezetett írásos dokumentációkba betekintési lehetőséget biztosítunk. A beiratkozás előtt, a min bölcsőde bemutatásakor hosszas, személyes beszélgetésre kerül sor, ahol minden szükséges és fontos dolgot megbeszélünk.

A családokkal évente néhány alkalommal közös programokat szervezünk.

A Mini bölcsőde Házirendjét a szülők beiratkozáskor részletesen megismerik és tudomásul veszik, hogy a bölcsődébe járás feltétele a Házirend betartása.

Napirend

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozásának feltételeit biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is biztosítják.

Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit a kisgyermeknevelő úgy tudja kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása. Napirendünk kialakításánál igyekszünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. A napirend igazodik a csoport életkori összetételéhez, fejlettségéhez, szükségleteihez; befolyásolják az évszakok, az időjárás.

Tárgyi feltételek

Épület, udvar

A mini bölcsődénk, a bölcsődei funkciónak megfelelően átalakított, adaptált épületben működik. A mini bölcsőde tárgyi feltételrendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. A három csoport három csoportszobában helyezkedik el. A Lurkók csoportban 8, az Apróságok csoportban 7, és a Csemeték csoportban 5 fő gyermeket tudunk fogadni. Két csoportszoba közös, míg a harmadik csoport külön álló fürdőszobát használ. A szobákhoz gyermeköltöző kapcsolódik. A szobák tagozódása biztosítja a különböző játéktevékenységekben való elmélyülést, a szabad mozgás örömét, az elfáradt kisgyermek részére nyugodt pihenőhelyet.

A kerti levegőztetés jól felszerelt, tágas, részben fűvel, részben szilárd burkolattal ellátott, a mászókák és csúszdák környékén ütéstompító gumiburkolattal ellátott, árnyékolt játszóudvaron zajlik. Fokozott figyelmet fordítunk a balesetmentes környezetre.

A dolgozók számára elkülönített öltöző, fürdőszoba, WC, étkező biztosított. A szülők számára biztosítunk babakocsitárolót. További helységeink: raktár, mosókonyha, kazánház. Melegítőkonyhánkban villanytűzhely, mosogatógép, mikrohullámú sütő és 3 db hűtőszekrény található. A konyhához szárazáru raktár helység kapcsolódik. A takarítószereket elzárt szekrényben tároljuk.

Játékok

Kizárólag jó minőségű, fejlesztő játékkal rendelkezünk. Gazdag, változatos játékállományunk nap, mint nap felkelti a kisgyermekek érdeklődését és aktív játékra készteti őket. Az alapjátékokon kívül finommotorikát fejlesztő, konstruáló és építő, nagymozgást fejlesztő, szenzo-motoros fejlesztő játékok és logikai játékok találhatók mini bölcsődénkben. Fantázia és szerepjátékokhoz külön játszó sarkot alakítottunk ki. A játékok könnyen tisztíthatóak, fertőtlenítésük rendszeresen megtörténik. Udvari játékaink között kedvelt: a mászóka, a csúszda, a homokozó. Rendelkezünk kismotorokkal, babaházakkal, labdákkal, karikákkal és vízpermetezővel.

Személyi feltételek

A gyermekekkel csoportonként 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő, illetve 1 fő bölcsődei dajka foglalkozik. A bölcsődevezetői feladatokat a kisgyermeknevelők látják el, csoportonként, heti 1 órában. Intézményünket bölcsőde orvos rendszeresen látogatja. Szakmai kapcsolataink révén, szükség esetén gyógypedagógus is segíti a munkánkat.

Szakmai továbbképzések

Mini bölcsődénk szakdolgozói több szinten is részt vesznek a szakmai fejlődésüket, mindennapi munkájukat segítő képzéseken, továbbképzéseken. Helyi szinten heti rendszerességgel szervezünk esetmegbeszéléseket, melyek célja a tapasztalatok megbeszélése, az elméleti és gyakorlati tudás megerősítése.

Kisgyermeknevelőink folyamatosan részt vesznek akkreditált képzéseken, illetve személyes fejlődésüket elősegítő tanácsadáson külsős szakember (pl. pszichológus) segítségével. Bölcsődei dajkáink elvégzik a szükséges képzést.

Szakmai munka ellenőrzése

Mini bölcsődénkben a Bölcsődei nevelés országos Alapprogramja és a Szakmai Program alapján végezzük tevékenységünket. A szakmai munka minőségbiztosítását a jól képzett szakdolgozók munkája és a fenntartói ellenőrzéseken látottak megbeszélése garantálja.

A fenntartó évente 2 alkalommal végez szakmai ellenőrzést, és értékeli a mini bölcsődében folyó munkát. Az ellenőrzés kiterjed a gyakorlati munkára és a dokumentáció vezetésére is.

A Szakmai Program elkészítésekor az alábbi jogszabályi előírásoknak tettünk eleget:

 • 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól

 • 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 • 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről

 • 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.

 • Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól

 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról