A Lila Fecske Mini Bölcsőde

H Á Z I R E N D J E

Az ellátott gyermekek köre

A mini bölcsődében 1 éves kortól három éves korig gondozzuk azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik gyermekük felvételét kérik, illetve akik a Gyvt.41§ (1) meghatározott okok miatt, gyermekeik napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 20 hetes – 1 éves kor közötti gyermekeket tejkonyha hiányában nem áll módunkban gondozni.

Nyitvatartási idő

Az intézmény munkanapokon 7-18 óráig van nyitva.

Az év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket. Hosszú nyitva tartásunk a szülők alkalmankénti elfoglaltságához igazodik.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a bölcsődébe való érkezéskor tájékoztassák a kisgyermeknevelőt a gyermek hogylétéről, az otthoni eseményekről. Hazavitelkor a kisgyermeknevelő beszámol a napi eseményekről és átadja a szülőnek a gyermeket.

Étkeztetés

A gyermekek napi négyszeri étkezést vesznek igénybe. Az étkeztetésről a mini bölcsőde gondoskodik. A reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát a bölcsőde rendeli és hozatja az ÁNTSZ-szel történt egyeztetés alapján a Vecsési Központi Konyháról. Az étkeztetésnél ügyelünk a gyermekek életkori igényeire, az egészséges és rendszeres táplálkozásra.

A szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt a mini bölcsőde munkatársát tájékoztatni (az adatlapon megjelölni) a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer allergiáról stb.

A beszoktatás

A gyermekek egyéni fejlődésének, életkorának, a szülő igényeinek megfelelően rugalmas és folyamatos a beszoktatás. A bölcsődei módszertani ajánlások szerint a beszoktatás rendjét a faliújságra kifüggesztjük. Ettől az egyéni sajátosságok figyelembevételével a szülő és a kisgyermeknevelő közös megítélése alapján térünk el.

Együttműködés a szülőkkel

Az intézmény – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg, – csak a szülőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Más személy csak a szülő előzetes, írásos meghatalmazásával viheti el a gyermeket. A meghatalmazott személyeket a gyermek személyi nyilvántartásában feltüntetjük.

Szülő felelős a gyermekért az intézmény területén is egészen addig, míg a gyermeket át nem adta a kisgyermeknevelőnek megérkezéskor, illetve át nem vette tőle az elmenetelkor.

A mini bölcsődében a gyermek fejlődéséről a kisgyermeknevelők rendszeresen üzenőfüzetet vezetnek, melyben rögzítik a gyermek fejlődésében tapasztalt változásokat. A szülők a dokumentumokat megtekinthetik, az üzenőfüzetben válaszolhatnak.

Évente minimum kétszer szülői értekezletet, illetve csoportonként szülői fórumot tartunk. Fogadóórát Apróságoknak a hónap minden második szerdáján 17-18-ig, a Lurkóknak a hónap minden második hétfőjén 17-18-ig, Csemetéknek a hónap első keddjén 16-17-ig tartanak a kisgyermeknevelők. Az alapítvány képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30 óra között várja az érdeklődőket. Minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ettől eltérő időpontokban is szívesen állunk a szülők rendelkezésére előzetes egyeztetést követően.

A szülők érdekeit Érdekképviseleti Fórum védi, mely az Érdekképviseleti Szabályzat alapján működik. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai és a Gyermekjogi Képviselő elérhetőségei a faliújságon megtalálhatók. Az 1997évi XXXI.tv. 36§ alapján a szülő panasszal fordulhat az adott intézmény vezetőjéhez, a fenntartóhoz vagy az Érdekképviseleti fórumhoz a következő esetekben:

  1. az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak, kapcsolattartásainak sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén, vagy
  2. az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Betegség, hiányzás

Az ellátás megkezdése előtt Szülő a mini bölcsőde munkatársát tájékoztatja a gyermeke esetlegesen fennálló krónikus ill. egyéb betegségéről, allergiájáról, egyéb fontos tudnivalókról, szokásokról.

A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig jelzi.

A mini bölcsődébe való felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról, hogy közösségbe mehet.

A mini bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas, (37,5 oC és ennél magasabb hőmérsékletű), gyógyszert, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző betegségről a mini bölcsődét értesíteni kell.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a mini bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a szülő által kijelölt hozzátartozót. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 3 nap vagy ennél hosszabb hiányzás után a gyermeket a mini bölcsőde csak a háziorvos vagy gyermekgyógyászati szakrendelés orvosa által adott igazolás alapján tudja újra fogadni kivéve, ha a szülő előre jelzi a hiányzást.

Megállapodás

A mini bölcsőde a napközbeni ellátás szolgáltatást a szülővel kötött Megállapodás alapján nyújtja.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a szülő a Megállapodásban rögzített személyes térítési díjat fizeti, mely gondozási és étkezési díjból áll. A személyes térítési díj a mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező, vagy annál kisebb összeg. Az érvényes díjak a faliújságon vannak kifüggesztve. Kérjük, hogy a havonta esedékes díjakat legkésőbb az adott hónap 10. napjáig fizessék be készpénzben a pénztárba, vagy utalják át a Megállapodásban rögzített bankszámlaszámra.

Az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készülhetnek. Szülő a Megállapodásban jelzi, amennyiben ehhez nem kíván hozzájárulni.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a mini bölcsőde területén, valamint 5 méteres körzetében TILOS A DOHÁNYZÁS!

Az ellátás megszűnésének módjai

A mini bölcsődei ellátás megszűnik

  • a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. évét betöltötte,

  • ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai

jelentkezését a mini bölcsőde orvosa nem javasolja, és a gyermek háziorvosa ezt igazolja a mini bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A Gyvt. 37/a paragrafusa szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézmény az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

A mini bölcsődei vezetői teendőket ellátó kisgyermeknevelő az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.

A házirend betartását köszönjük. Reméljük, hogy együttműködésünket segíti.